เรียนภาษาที่ UNSW

Tertiary Orientation Program (TOP)

ตารางเรียนของ TOP

วิชาที่เรียน

 • มีสอนเรียนวัฒนธรรมการเรียนด้วยว่า
 • การเรียนออสเตรเลีย ต้องมี Critical + Analytical Thinking แล้วแสดงความคิดเห็นได้
 • เรียนแบบเอเชีย (คิดว่าคือ ไทย จีน ญี่ปุ่น) เน้นรับฟังจากครู แล้วท่องจำมากกว่า
 • แล้วเวลาทำ Literature Review ต้องสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์ เจ้าของบทความได้ ที่เคยเจอคือเด็กเอเชียจะวิจารณ์แบบอ้อมๆ ไม่ตรงไปตรงมา
 • เพราะฉะนั้นให้เตรียมปรับตัวไว้
 1. Group Presentation หัวข้อจากวิชา Australian Study
 2. Literature Review — 750–1000 words เลือกหัวข้อตามคณะที่เรียน ตามที่สนใจได้เลย (ถ้าเป็น undergraduate ทำ critical review)
 3. Individual Presentation จาก Literature Review ที่ตัวเองทำ

Excursion ทัศนศึกษา

Harbour Bridge + The Rock

Harbour Bridge มุมจาก Pylon
 • Harbour Bridge — สะพานสำคัญของ Sydney
 • The Rock — ย่านเมืองเก่าอยู่ติดกับ Harbour Bridge

UTS + ABC

อาคารของ UTS + สัญลักษณ์ของ ABC
 • University of Technology Sydney (UTS) แปลกใจ พามาดูมหาวิทยาลัยอื่นทำไม 55+
 • The Australian Broadcasting Corporation (ABC) สถานีวิทยุโทรทัศน์ ประจำชาติ
 • ABC ยังหมายถึง Australian Born Chinese ได้ด้วย หมายถึงคนจีนที่เกิดในออสฯ (หรือ American Born Chinese ถ้าคุณอยู่อเมริกา)

Art Gallery of New South Wales

 • เดินดูศิลปะ ของศิลปินชาวออสเตรเลียและชาวพื้นเมือง (Aborigins)

สรุป

ข้อดี

 • ได้ใช้เวลาสร้างความคุ้นเคยกับเมืองและมหาวิทยาลัยก่อนเปิดเทอม
 • เรียนรู้วัฒนธรรมกับประวัติศาสตร์
 • เจอเพื่อนต่างชาติ ต่างคณะ

ข้อเสีย

 • ถ้าแค่เรียนในห้อง คิดว่าไม่ทำให้ทักษะ Reading + Writing + Listening พัฒนาขึ้นได้
วันรับใบประกาศตอนจบ

สุดท้าย

--

--

Software Developer

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store